Đóng tài khoản / đình chỉ

Cách nhận tiền mặt qua ATM (dịch vụ nhận tiền mặt)

Về thời hạn nhận, mất mã số, cấp lại

Về phiếu hoàn tiền (biên lai có mã vạch)